Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 22. februar 2016 og ophæver fra denne dato alle tidligere vedtægter.

 

§ 1 Navn & hjemsted

 

Stk. 1             Foreningens navn er Munkebo Taekwondo klub (BAEK-CHO).

 

Stk. 2             Foreningens hjemsted er Kerteminde kommune.

 

§ 2 Formål

 

Stk. 1             Klubbens formål er, at opøve sine medlemmer i Taekwondo i henhold til regler fra DTaF &

WTF.

 

Stk. 2             At medvirke til en social forståelse hos børn og unge i og uden for træningssalen.

 

§ 3 Medlemskab

 

Stk. 1             Som medlemmer i klubben kan enhver optages, som er fyldt 7 år. Personer som har været

straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages. Et afslag om

optagelse kan dog indankes skriftligt for bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør, om optagelse kan finde sted. Medlemmer som gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

Stk. 2             Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmerne har gratis adgang til klubbens

                      faciliteter og nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Udnævnelsen kan

                      dog senere inddrages, såfremt det ærede medlem viser utilbørlig optræden eller på anden                       måde har skadet klubben.

 

Stk. 3             Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages under træningen. Klubbens bestyrelse antager, at ethvert nyt medlem er fysisk og psykisk rask. Lægeundersøgelse anbefales inden man starter i klubben.

 

Stk. 4             Medlemskab af DTaF er påkrævet af det enkelte medlem.

 

§ 4.       Kontingent

 

Stk. 1             Kontingent fastsættes for et år ad gangen på klubbens årlige generalforsamling.

                      Kontingentet indbetales forud 2 gange årligt, bliver opkrævet i januar og august.

 

Stk. 2             Opkrævning af kontingent skal være fremsendt til medlemmerne mindst 1 uge før forfaldsdagen.

 

Stk. 3             Nye medlemmer skal betale en procentvis del af perioden, hvor indmeldelsen sker. Undtaget er begynderhold, hvor nye medlemmer kan træne kontingent frit den 1. måned,

 

Stk. 4             Medlemmer der er i kontingent restance for mere end 14 dage, opkræves et rykkergebyr på kr. 20,- såfremt der stadig ikke indbetales kontingent, kan disse slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse sker ved betaling af restancen samt det normale optagelsesgebyr. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

 

Stk. 5             Værnepligtige medlemmer er kontingent fri i klubben, medlems retten bevares, dog må

vedkommende selv betale eget forbundsgebyr til DTaF. Bestyrelsen, instruktører, hjælpetrænere samt æresmedlemmer er kontingent fri.

 

Stk. 6             Såfremt flere fra samme familie indmeldes ydes der familie rabat. Dyreste person betaler fuldpris, hvorefter de følgende personer opnår 20% rabat.

 

Stk. 7             Passive medlemmers kontingent opkræves én gang om året, og andrager kr. 410,- Der indløses ikke DTaF for disse medlemmer.

 

§ 5        Bestyrelsen

 

Stk. 1             Klubbens interesse ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at klubbens formål og retningslinjer overholdes og, at der skaffes medlemmerne den bedste mulige instruktion inden for de givne økonomiske rammer.

 

Stk. 2             Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, sekretær som fører mødeprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde, kasserer, et bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.

 

Stk. 3             Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmet er på valg i lige år, medens øvrige er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for et år af gangen. Kun myndige personer over 18 år kan vælges til bestyrelsen.

 

Stk. 4             Der vælges 1 revisor for 1 år ad gangen.

 

Stk. 5             Genvalg kan finde sted.

 

§ 6        Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1             Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.

 

Stk. 2             Foreningens regnskab føres af kassereren.

 

Stk. 3             Regnskabsåret er fra 1/1 - 31/12.

 

Stk. 4             Kassereren må på intet tidspunkt have en kassebeholdning, samt drifts konto indestående som overstiger kr. 15.000,-. Drifts kontoen kan kassereren egenhændigt hæve på. Beløb derudover indsættes i banken på særskilt opsparing konto, hvor såvel formand som kasserer, skal underskrive ved udtræk.

 

Stk. 5             Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk. 6             Hverken medlemmer eller andre er ejere af foreningens formue eller driftsoverskud.

 

§ 7        Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1             Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.

 

Stk. 2             Foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

 

 

§ 8        Generalforsamling

 

Stk. 1             Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig når 1/5 af de stemmeberettigede er fremmødte. Alle klubbens medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen.

 

Stk. 2             Bestyrelsen kan til enhver tid skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

 

Stk. 3             Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har anmodet derom med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 4             Beslutninger truffet på generalforsamlingen kan ikke ankes for nogen domstol.

 

Stk. 5             Fast dagsorden til ordinære generalforsamlinger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
  6. Valg af 1 revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt

 

Stk. 6             Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

Stk. 7             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og offentliggøres        14 dage inden generalforsamlingen.

 

§ 9        Ordensregler og værdier

 

Stk. 1             Klubbens træner sørger for, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokalet overholdes.

 

Stk. 2             Formanden eller instruktøren kan med øjebliks varsel udelukke et medlem fra træningssalen.

Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen inden 8 dage, hvor man tager stilling

                      ved simpel afstemning jfr. § 3 stk. 1.

 

Stk. 3             Instruktører/trænere samt øvrige voksne, som på tidspunkter vil være sammen med børn i Taekwondo mæssig sammenhæng skal hvert år med deres underskrift erklære sig indforstået med, at der indhentes oplysninger om eventuel pædofili domme.

 

 

 

§ 10      Vedtægtsændringer

 

Stk. 1             Til vedtægtsændringer kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte.

 

§ 11      Opløsning

 

Stk. 1             Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der er skriftligt er indkaldt med det særskilte punkt på dagsorden, dog ikke såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker dennes beståen. Eventuel kapital skal efter opløsning gå til Taekwondo sportens fremme”.

 

Stk. 2             Det kræves, at mindst 4/5 af medlemmerne er fremmødt og disse at mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for en opløsning af klubben.

 

Stk. 3             Såfremt en sådan generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

 

Stk. 4             Her afgøres spørgsmålet ved simpelt stemmeflertal. I forbindelse med klubbens opløsning tages der bestemmelse om anvendelse af eventuel formue ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 12      Udmeldelse

 

Stk. 1             Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, herunder gerne pr. mail til kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.